Featured Item
Featured Item
Featured Item
Featured Item

Praktijkregels

Om meer inzicht te geven in onze werkwijze, verzoeken wij u onderstaande tekst goed door te lezen. Deze regels dienen voor de handhaving van een goede organisatie, waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen en de kwaliteit gewaarborgd wordt.

Eerste bezoek:
Over het algemeen zal tijdens het eerste bezoek geen tandheelkundige behandeling plaatsvinden, tenzij daar een dwingende reden voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van een pijnklacht. Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden. Als er geen recente röntgenfoto's beschikbaar zijn, zullen deze indien nodig gemaakt worden. Daarna krijgt u een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Als u bepaalde medicijnen gebruikt, is het van belang dat u over de namen en doseringen beschikt.

Afspraken:
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt of afgezegd worden. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor onstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn wij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Achteraf hierover in gesprek gaan is niet mogelijk. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Periodieke controle
Het fundament van goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondhed van uw gebit en naar de staat van onderhoud. Zonodig wordt er tandsteen verwijderd en wordt u nogmaals verteld waar u bij het tandenpoetsen op moet letten. Als er op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren en hoe vaak u daar voor moet terugkomen. Voor uitgebreide en dure behandelingen zal de tandarts ook de kosten met u doornemen.

Gezondheid:
Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden, omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling te voorkomen. Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Betaling:
Op alle behandelingen zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. Bij behandelingen die niet binnen de dekking van uw ziektekostenverzekering vallen, krijgt u een nota thuis opgestuurd of per e-mail door Anders. Betaling dient dan binnen 30 dagen te geschieden. Bij het niet voldoen van de nota binnen de gestelde termijn worden extra kosten in rekening gebracht.

Behandeling
Soms zien mensen op tegen een tandheelkundige behandeling. Mocht dit bij u zo zijn, bespreek het dan met één van ons. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. In principe worden alle behandelingen die pijnlijk kunnen zijn onder verdoving uitgevoerd. Vanuit onze praktijk filosofie vindt behandeling plaats volgens kwaliteit en zorgvuldigheid. Dit betekent dat wij een behandelplan presenteren dat erop gericht is uw mondgezondheid tot op hoge leeftijd te waarborgen.

Dat betekent natuurlijk niet dat er maar één oplossing bestaat voor uw gebit. Door uw eigen wensen te uiten, kunnen wij een behandelplan op maat maken. Uiteraard kunnen er financiële belemmeringen zijn om een behandelplan ineens te laten uitvoeren. In dat geval kan er een plan in fasen worden gemaakt. Bij ons is alles bespreekbaar. Wij doen ons uiterste best een technologisch hoogwaardig product in uw mond af te leveren en vinden het daarom van het grootste belang dat de behandelingen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect worden uitgevoerd.

Klachten:
Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan geven, kunt u schiftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren.

Patiëntendossier en privacy:
Zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk is, hebben wij ook voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming uw gegevens aan derden mogen verstrekken. Ook bij de inrichting van uw patiëntendossier houden wij ons aan de richtlijn die hiervoor door onze beroepsorganisatie is ontwikkeld.

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Dit kan telefonisch, persoonlijk of via een email aan info@tphuntum.nl In de toekomst zal uw medische/tandheelkundige dossier gekoppeld worden aan uw Burger Service Nummer (BSN). Elke patiënt binnen de praktijk zal dit nummer in zijn dossier moeten opgeven.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag.